Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Εκδήλωση: Ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας στην πόλη μέσω της επανάχρησης

Εκδήλωση διαλόγου των νέων με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της πόλης στο πλαίσιο του προγράμματος "Thessaloniki Youth Resilience Challenge", πραγματοποιήθηκε στις 29.5.2017 στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου.
Στην θεματική ενότητα "Ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας στην πόλη μέσω της επανάχρησης" συμμετείχε εκ μέρους του Συνεταιρισμού Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" ("Anabiosis Coop") ο Λάζαρος Αγγέλου.

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Ημερίδα: Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανακύκλωση

Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) και την Ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 14.5.2017  στο Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερμανός" της ΔΕΘ.
Εισήγηση εκ μέρους του Συνεταιρισμού Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" ("Anabiosis Coop") έκανε ο Κώστας Νικολάου.

Ημερίδα: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση


Ημερίδα με θέμα "Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση" πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 11.5.2017  στο Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερμανός" της ΔΕΘ.
Εισήγηση εκ μέρους του Συνεταιρισμού Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" ("Anabiosis Coop") έκανε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις"

Ο αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός με την επωνυμία Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" (Cooperative for Social Management of Waste "Anabiosis Coop") ιδρύθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία).

Προηγήθηκαν 7 χρόνια δραστηριοτήτων (2011-2017) για την προώθηση της συνεργατικής, αποκεντρωμένης, με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένης (βασισμένης στους τρεις άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση) διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Θεσσαλονίκη.  

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση κάθε είδους δραστηριοτήτων, εργασιών, έργων, σχεδίων και προγραμμάτων ολόκληρου του κύκλου της διαχείρισης των αποβλήτων, από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση και αξιοποίησή τους, που εντάσσονται στην κοινωνική, αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, βασιζομένης στους άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση- ανάκτηση-κομποστοποίηση με διαλογή των αποβλήτων στην πηγή. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.

Ειδικότεροι σκοποί του συνεταιρισμού για την επίτευξη των οποίων θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών, όπως και άλλων ατόμων που διαθέτουν σχετικές γνώσεις και χρήσιμη εμπειρία, είναι:
• Διάδοση της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων.
• Καλλιέργεια της αντίληψης ανακύκλωσης  και επανάχρησης στην καθημερινή πρακτική.
• Επαναχρησιμοποίηση από τους πολίτες υλικών που επιβαρύνουν τη ροή και τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων -ΑΣΑ.
• Περιβαλλοντική προστασία και ενεργειακή εξοικονόμηση με τη μείωση των απορριπτόμενων αντικειμένων.
• Οικονομική ωφέλεια για τους Δήμους με την ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και τη μείωση του κόστους διαχείρισης και την αποφυγή προστίμων από την ΕΕ. Μείωση του κλάσματος μεταφοράς και ταφής.
• Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με τη δημιουργία δικτύου εργαστηρίων επανάχρησης εντός του αστικού ιστού.
• Δημιουργία Πράσινου Σημείου Επανάχρησης, συγκέντρωσης, επισκευής, επεξεργασίας και προώθησης ανακυκλώσιμων υλικών.
• Προώθηση των μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της ορθής διαχείρισης των ΑΣΑ, με τη δημιουργία και την τέχνη, την παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων, την εκπαίδευση τεχνιτών και καλλιτεχνών, καθώς και τη διάθεση στην αγορά αντικειμένων που απορρίπτονται.
• Αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης ώστε το ευτελές και άχρηστο, το απόβλητο που επιβαρύνει, να αποκτήσει ξανά αξία χρήσης, με φαντασία και εφευρετικότητα, έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών επανάχρησης.
• Ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και τόνωση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
• Δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας σε παλιά μη χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία οδηγούνται στον ΧΥΤΑ, στις χωματερές, στην ανακύκλωση ή στην καύση.
• Προώθηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αναακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.
• Προώθηση των εξαγωγών επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.
• Επανάχρηση δημόσιων χώρων που έχουν περιπέσει σε αχρηστία.
• Ενίσχυση έμμεσης απασχόλησης μικροεπαγγελματιών - επαπειλούμενων ανέργων.
• Ανάπτυξη κοινωνικού παραδείγματος αλληλεγγύης, συνεργασίας, δημιουργικότητας, ανακύκλωσης, επισκευής και επανάχρησης.
• Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, της συλλογικής εθελοντικής δράσης και προσφοράς και της διεθνούς συνεργασίας.

Αρχές και αξίες λειτουργίας: Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί στηριζόμενος στις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα, καθώς και στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς