Βιβλιογραφικό Υλικό 1. Δήμος Θεσσαλονίκης, "Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων", Θεσσαλονίκη, 2016
 2. Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων, "Βασικές αρχές της πρότασης για την κοινωνική, ολοκληρωμένη και αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων", www.diapor.blogspot.com, Θεσσαλονίκη, 2011
 3. ΠΡΩΣΥΝΑΤ - Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, "Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων. Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης. Μια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους", Αθήνα, 2012
 4. Νικολάου Κ., "Πολιτική κερδοσκοπικής διαχείρισης των απορριμμάτων ή πράσινης ανάπτυξης;",  Διαλεκτικά, 9.2.2011, www.dialektika.gr
 5. Νικολάου Κ., "Η συνεργατική εναλλακτική της κοινωνίας απέναντι στην κερδοσκοπική συμμαχία της διαχείρισης των απορριμμάτων",  Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 1 (46), 2012
 6. Νικολάου Κ., "Η κοινωνική, ολοκληρωμένη και αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων", Τεχνογράφημα, 447, 18-19, 2012
 7. Papanikolaou E., Nikolaou K., "Alternative management of municipal solid waste of the Municipality of Serres", Bulletin of the School of Science and Technology, Hellenic Open University, Vol.2, pp.64-67, 2017
 8. Παπανικολάου Ε., Νικολάου Κ., "Εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σερρών", Πρακτικά 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017
 9. Svarna G., Nikolaou K., "Environmental management of municipal solid waste of the Municipality of Elassona", Bulletin of the School of Science and Technology, Hellenic Open University, Vol.2, pp.90-93, 2017
 10. Σβάρνα Γ., Νικολάου Κ.,"Περιβαλλοντική διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ελασσόνας",  Πρακτικά 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017
 11. Τριζόγλου Ι., Νικολάου Κ.,"Ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων με περιβαλλοντικά-οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια στο Δήμο Λαρισαίων",  Πρακτικά 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017
 12. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων", Αθήνα, 2015
 13. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, "ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ΣΜΠΕ", Θεσσαλονίκη, 2016
 14. Αργυρόπουλος Γ., “Μελέτη οργάνωσης & λειτουργίας για συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”, Τεχνική έκθεση, Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" , Ιούλιος 2017
 15. Αργυρόπουλος Γ., “Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων”, Τεχνική έκθεση, ΕΥΑΘ ΑΕ, Δεκέμβριος 2010
 16. Χατζηϊωάννου Ν., “Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Θεσσαλονίκης)», Θεσσαλονίκη, 2007
 17. Χατζηϊωάννου Ν., “Ανάκτηση Ενέργειας από τα Αστικά Απορρίμματα”, στο «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον», Eκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2008
 18. Χατζηϊωάννου Ν., “Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Θεσσαλονίκης)», Θεσσαλονίκη, 2009
 19. Χατζηϊωάννου Ν., “Μελέτη Σκοπιμότητας για το έργο Επέκτασης του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας”, Θεσσαλονίκη, 2011
 20. Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Δείκτες στερεών αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014
 21. Λιαπόπουλος Σ., Νικολάου Κ., "Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων", Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011
 22. Σταμέλος Κ., Νικολάου Κ.,"Οι δυνατότητες ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων καταλυτών οχημάτων στην Ελλάδα",  Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μόλυβος Λέσβου, 4-7 Σεπτ. 1995, τ.Β΄, σσ.480-489
 23. Κούρτης Χ., Νικολάου Κ.,"Περιβαλλοντική και σχεδιαστική αξιολόγηση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Καρδίτσας",  Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου